První konfigurace

Před používáním programu je nutné nastavit některé parametry a naplnit několik číselníků. Tyto kroky jsou nutné a bez nich vám program nebude pracovat tak, jak byste potřebovali.

Změna výchozího uživatele

Jak již bylo zmíněno v kapitole První spuštění, výchozím uživatelem je uživatel s přihlašovacím jménem "eccehomo" a heslem rovněž "eccehomo".

Není příliš bezpečné ponechávat tohoto uživatele, protože přístupové údaje zná každý, kdo si přečte tuto příručku.

Pro zobrazení číselníku uživatelů použijte volbu Nastavení/Číselníky/Programové/Uživatelé. Zobrazí se následující seznam:

Dvakrát klikněte na řádek s uživatelem eccehomo nebo Klikněte na záložku Detail v horní části seznamu. Zobrazí se následující okno s detailem uživatele:

Na horním obrázku je vidět jen část detailu uživatele, ale to ta podstatná pro provedení změny. Proveďte následující:

 • Ve spodní liště stiskněte tlačítko Editovat
 • Přihlašovací jméno změňte na text, kterým se budete přihlašovat. Volba malých písmen je pohodlná, ale můžete zvolit cokoliv.
 • Heslo přepište svým heslem. Pozor, zde je důležitá i velikost písmen. Jakmile začnete psát, vpravo se zobrazí ikonka s okem. Když nad ní stisknete levé tlačítko myši a necháte jej stisknuté, uvidíte text, který jste zadali. 
 • Celé jméno přepište vlastním jménem i s případným titulem tak, jak chcete, aby vypadalo vaše jméno ve zprávách atd.
 • Role Ponechte přednastavenou roli "Správce". Ten může všechno. Alespoň jeden uživatel programu musí mít přidělenu roli Správce, protože jen ten má přístup k celému seznamu uživatelů a může je mazat a přidávat.
 • Pracoviště ponechte přednastavené pracoviště "1".
 • Typ ambul. karty vyberte ambulantní kartu, která nejvíce vyhovuje vašemu odbornému zaměření. I když jednotlivé typy karet jsou pojmenovány po odbornostech, neznamená to, že jsou určený výhradně pro tyto odbornosti.
 • Výchozí záložky umožňují vybrat, které záložky se zobrazí, když otevřete kartu pacienta. Pokud ponecháte prázdné, zobrazí se v horní části záložka "Karta" a v dolní části záložka "Návštěvy".
 • Telefon a email vyplňte svým telefonním číslem a emailovou adresou. V některých sestavách dává program přednost telefonu či emailu aktuálního uživatele před stejnými údaji v základním nastavení (níže).
 • Pracovník pro NS zadejte krátké jméno pro potřeby modulu návštěvní služby. Použije se u popisu cest.
 • Inform. souhlas zde zadejte text informovaného souhlasu pacienta. Tento text se tiskne v některých tiskových sestavách.

Základní nastavení

Základní nastavení slouží pro zadání základních parametrů programu. Okno se základním nastavením otevřete volbou Nastavení/Základní nastavení z hlavní nabídky i z hlavního okna.

Okno základního nastavení má několik záložek. Zde si ale popíšeme pouze záložku Základní, kde jsou soustředěny základní parametry platné v celém programu.

Přizpůsobení velikosti okna programu a velikosti písma

Velikost obsahu programu lze přizpůsobit tak, aby se vám obsah dobře četl. Prvky pro toto nastavení najdete v okně základního nastavení vpravo dole:

 • Velikost okna lze nastavovat nahoru i dolu po 5%. Pomocí těchto dvou tlačítek zvětšujete velikost obsahu okna. Zároveň s tím se zvětšuje samotné okno programu. Ovládání lze provádět (a je to mnohem pohodlnější) pomocí klávesových zkratek Ctrl+- a Ctrl++. Tyto zkratky fungují kdekoliv v programu. Výchozí hodnotou je 100%. 
 • Maximalizovat Tento přepínač zvětší okno programu na celou obrazovku a nebo zpět. Toto nastavení lze pochopitelně provést také prostředky Windows, ale tady je to mnohé pohodlnější. Výchozí hodnota je Ne.

Nastavené hodnoty se ukládají do registru Windows a platí pro všechny uživatele programu. Při startu programu (ještě před zobrazením hlavního okna) si program uložené hodnoty přečte a okno programu se již zobrazí dle tohoto nastavení.

Levá horní část okna

vypadá následovně:

 • Titulek programu Zadejte text, který se bude zobrazovat v hlavním panelu programu vlevo dole. Jinde se text nezobrazuje ani netiskne.
 • Adresa do sestav Některé tiskové sestavy mají v hlavičce adresu zařízení. Zde můžete zadat adresu tak, jak potřebujete.  Nezapomeňte ale, že prostor pro tisk tohoto pole je omezen tak na čtyři řádky a čtyřicet znaků na každém z nich.
 • V (u podpisu) V některých tiskových sestavách je ve spodní části v oblasti podpisu uvedeno, kde byl dokument podepsán. Název obce uveďte ve správném skloňování.

Pravá část okna

vypadá následovně:

 • Peněžní ústav umožňuje zadat název banky (používá se ve faktuře).
 • Číslo účtu slouží pro zadání čísla bankovního účtu (rovněž pro fakturu). Zadává se část bez lomítka a kódu za nim.
 • Kód pen. ústavu slouží pro zadání kódu banky, tedy to co je v celém čísle účtu za lomítkem.
 • Specifický symbol slouží pro přednaplnění specifického symbolu, pokud je nutný. Většinou asi zůstane prázdný.
 • Telefon umožňuje zadat hlavní telefonní číslo do vašeho zdravotnického zařízení. V některých sestavách se dává přednost telefonnímu číslu aktuálně přihlášeného uživatele.
 • Email umožňuje zadat hlavní emailovou adresu do vašeho zdravotnického zařízení. V některých sestavách se dává přednost telefonnímu číslu aktuálně přihlášeného uživatele.
 • Datová schránka slouží pro zadání ID datové schránky.
 • IČO slouží k zadání IČ vaší organizace. Slouží pro fakturaci.
 • Číslo pobočky slouží k zadání dvoumístného čísla pobočky pro účely fakturace. 
 • Adresa zařízení slouží pro zadání poštovní adresy vašeho zařízení.