Jak na očkování

V této kapitole jsou popsány postupy při používání modulu eÚZIS. Popis ovládacích prvků na záložce "Očkování" v kartě pacienta je uveden v kapitole Očkování v kartě pacienta.

V současné době již nelze posílat záznamy o očkování do systému eOčkování (který běží na stejném systému jako eRecept), ale pouze do systému ISIN (ÚZIS). Systém ÚZIS je jednodušší a na lékaře klade mnohem menší nároky. Tato jednoduchost má ale i svá negativa. Načítat lze pouze záznamy o očkováních, která provedlo jen konkrétní zdravotnické zařízení. Z původního systému eOčkování lze stáhnout sice vše, ale pouze do 30.11.2022. Cílově bude systém ISIN záznamy o očkování přeposílat na eOčkování, nicméně zatím se tak neděje. Informace pro lékaře i pro pacienta by nadále měly být poskytovány systémem eOčkování. Je třeba počkat pár měsíců, než se tak stane.

Technické předpoklady

Stejně jak u eReceptu potřebujete mít nainstalován program Java. Dále, je potřebný program Adobe Acrobat Reader. Javu potřebujete pro vlastní funkčnost komunikace s portálem eReceptu a ISIN. Adobe Acrobat Reader je potřeba pro zobrazení a případný tisk záznamu o očkování či výpisu očkování. Oba dokumenty jsou elektronicky podepsané a Adobe Acrobat Reader je umí zkontrolovat a potvrdit pravost dokumentů.

Resortní ID (RID)

Systém ISIN využívá pro identifikaci pacienta tzv. resortní ID pacienta (dále jen RID). Toto RID umožňuje ztotožnit pacienta s registrem obyvatel pouze jednou a nadále používat toto pro identifikaci pacienta jen toto neobsažné ID. Pokud v kartě pacienta nemáte vyplněné pole RID, je nutné před odesláním prvního záznamu o očkování nejdříve toto RID z ISINu získat.

Co lze dělat

 1. Vyhledat pacienta
 2. Vyhledat cizince
 3. Založit novorozence
 4. Založit cizince
 5. Vytvořit nový záznam o očkování
 6. Odeslat nový záznam o očkování na SÚKL
 7. Provádět úpravy/opravy existujícího záznamu o očkování 
 8. Odeslat opravu záznamu o očkování na SÚKL
 9. Stáhnout PDF dokument o provedeném očkování
 10. Stáhnout PDF dokument se seznamem všech provedených očkování (očkovací průkaz)
 11. Načíst do programu jeden záznam o očkování dle jeho ID Dokladu (ID SÚKL)
 12. Načíst do programu záznamy o všech provedených očkování
 13. Odstranit záznam o očkování z programu a ze SÚKLu
 14. Provést testy spojení se SÚKLem a porovnání verzí
 15. Pracovat s číselníkem šarží

1. Vyhledat pacienta

Vyhledat pacienta lze několika způsoby:

 1. Vyhledat pacienta dle jména, příjmení a RČ
 2. Vyhledat pacienta dle jména, příjmení a data narození
 3. Vyhledat pacienta dle RID
 4. Vyhledat pacienta dle čísla občanského průkazu
 5. Vyhledat pacienta dle čísla pasu

Všechny funkce jsou k dispozici na záložce Očkování. Zde je tlačítko ÚZIS, které když rozkliknete, zobrazí se nabídka, která obsahuje výše uvedené možnosti v pořadí, jak jsou uvedeny.

Před vyhledáním musí být v kartě pacienta zadány v závislosti na zvolené vyhledávací funkci minimálně tyto údaje: 

Pro Vyhledat pacienta dle jména, příjmení a RČ je nutné zadat alespoň údaje Jméno, Příjmení a Rodné číslo. Pro Vyhledat pacienta dle jména, příjmení a data narození je nutné zadat alespoň údaje Jméno, Příjmení a Datum narození. Pro Vyhledat pacienta dle RID postačí zadat pouze RID. Pro Vyhledat pacienta dle občanského průkazu je nutné zadat Číslo OP. Pro Vyhledat pacienta dle čísla pasu je nutné zadat údaj Číslo pasu.

Pokud je pacient nalezen, program vyplní v první řadě RID. Dále jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, číslo zdravotní pojišťovny, státní příslušnost a pokud jsou v systému ISIN uloženy i obec a PSČ.

2. Vyhledat cizince

Funkce Vyhledat cizince dle čísla pojištěnce je určena pouze pro vyhledání cizince. Je nutné do pole RČ zadat číslo pojištěnce. Takto nalezení pacient musí být v systému ISIN identifikován jako cizinec a pacienty s českou státní příslušností se funkce použít nedá.

3. Založit novorozence

V případě, že se novorozence nepodaří vyhledat žádnou funkcí pro vyhledání pacienta, pak jste pravděpodobně první, kdo novorozence očkuje je nutné před odesláním očkování založit novorozence v ISIN.

Funkce je k dispozici na záložce Očkování mezi ostatními funkcemi dostupnými přes tlačítko ÚZIS. Před spuštěním této funkce je nutné vyplnit v kartě pacienta alespoň Jméno, Příjmení, Datum narození a Pohlaví. Touto funkcí lze založit pouze občana ČR. Výsledkem je získání RID, které se do karty pacienta automaticky doplní.

4. Založit cizince

Pokud je potřeba založit pacienta, který není občan ČR, pak je nutné použít funkci Založit cizince. Před založením cizince je nutné v kartě pacienta zadat alespoň Jméno, Příjmení, Datum narození, Kód země občanství a pohlaví. Kódy okolních států jsou SK, AT, DE, PL či HU.

Výsledkem je doplnění RID do karty pacienta.

5. Vytvoření nového záznamu o očkování

Tato funkce je k dispozici na záložce Očkování. Najdete zde tlačítko +:

Po stisknutí 

Volba Registrovaný lék umožní najít a vybrat lék ze seznamu léků:

Když začnete psát název léku, program podle toho zúží výběr položek tak, jak je uvedeno na obrázku výše. Dvojklikem myši nebo klávesou Enter potvrdíte výběr konkrétního léku. 

Volba Neregistrovaný lék umožní zadat název léku ručně:

Pole s kódem léku zůstává v tomto případě prázdné.

Po výběru léku z číselníku v případě registrovaného léku, stejně tak po zadání názvu neregistrovaného léku se zobrazí detail záznamu o očkování:

Povinné údaje jsou podbarveny světle žlutou barvou. Jde o údaje Datum aplikace, Pracoviště, Množství, MJ, Pořadí dávky, Úhrada, Cesta podání a Původ. Datum aplikace se přednastaví na dnešní datum. Pracoviště je nastaveno na pracoviště přihlášeného lékaře. Množství je nulové, Měrná jednotka (MJ) je přednastavena na "ml". Pořadí dávky na 1. Úhrada na ZAKLADNI. Cesta podání na "i.m." a původ na "Standardni".

Kteroukoliv hodnotu můžete upravit. Tedy kromě údajů o očkovací látce, které byly zvoleny, či zadány v předchozím kroku. Pokud jste se spletli a chcete vybrat jinou očkovací látku, musíte tento záznam smazat a vytvořit nový.

Na výše uvedeném obrázku s výchozími hodnotami jsem doplnil množství 0,5 a ze seznamu šarží. Manipulace se seznamem šarží je popsán v samostatné kapitole. Výsledek je následovný:

2. Odeslat nový záznam o očkování na SÚKL

K odeslání záznamu o očkování slouží tlačítko Odeslat. Záznam se odesílá pomocí komunikačního modulu eReceptu a proto se program při odesílání očkování chová podobně. 

V případě úspěšného odeslání (informace o úspěšném odeslání se na chvíli zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky)

se zaškrtne tlačítko "Odesláno", v poli ID Dokladu se objeví ID zaslané SÚKLem a tlačítko Odeslat se změní na Odeslat opravu viz následující obrázek:

V případě, že při odesílání nebo při kontrole záznamu na SÚKLu dojde k chybě, zobrazí se v pravém dolním rohu hlášení o zjištěném problému. Toto hlášení má tlačítko OK, které je nutné po přečtení hlášení stisknout. Chybu je nutno opravit a odeslání zopakovat.

3. Provádět úpravy/opravy existujícího záznamu o očkování 

Záznam o očkování lze upravit či doplnit. Asi to nebude příliš častá činnost. Většinou zřejmě půjde o úpravy hodnot podle oznámené chyby při pokusu o odeslání záznamu. Jakmile se záznam podaří odeslat a ten získá od SÚKLu ID, již zřejmě nebudete mít potřebu tento záznam upravovat.

4. Odeslat opravu záznamu o očkování na SÚKL

Pokud jste provedli úpravu záznamu o očkování, který již byl odeslán, pak je nutné odeslat na SÚKL i vámi provedenou úpravu. Odeslání úpravy se chová úplně stejně, jako prvotní odeslání záznamu.

5. Stáhnout PDF dokument o provedeném očkování

V detailu záznamu o očkování je tlačítko Záznam o očkování, pomocí kterého můžete ze SÚKLu stáhnout PDF soubor se záznamem o očkování. Tento soubor se otevře v Acrobat Readru. Co uděláte s tímto souborem je na vás. Nikam se trvale neukládá. Na následující obrázku je ukázka záznamu pro fiktivního pacienta:

6. Stáhnout PDF dokument se seznamem všech provedených očkování (očkovací průkaz)

Na záložce Očkování je tlačítko Výpis očkování, kterým lze stáhnout ze SÚKLu PDF soubor z výpisem všech provedených očkování, což je obdoba papírového očkovacího průkazu. Asi jakousi hodnotu to bude mít za pár desítek let, kdy dospějí lidé narození po 1.7.2022 a kteří v tomto dokladu budou mít všechna svá očkování. Rovněž to může mít smysl pro lékaře, pokud bude hledat očkování po 1.7.2022. Na následujícím obrázku je první strana takového výpisu pro fiktivního pacienta:

7. Načíst do programu jeden záznam o očkování dle jeho ID Dokladu (ID SÚKL)

Pokud máte k dispozici ID Dokladu o očkování, pak můžete toto očkování do programu ze SÚKLu načíst. Toto načtení provedete ze záložky Očkování tlačítkem s nákupním vozíkem

. Následně se zobrazí dialog pro zadání ID dokladu.

Po stisknutí klávesy OK se ze SÚKLu stáhne a do programu načte požadovaný záznam o očkování. V seznamu očkování vám přibude jeden záznam.

8. Načíst do programu záznamy o všech provedených očkování

Pokud máte od pacienta číslo jeho občanského průkazu, můžete do programu načíst všechny záznamy o provedených očkování. Identifikace pacienta pomocí jména, příjmení a data narození v tomto případě není přípustná.

Načtení provedete za záložky Očkování tlačítkem se seznamem

. Načtení může chvíli trvat, protože se načítají všechny záznamy uložené na SÚKLu. V seznamu očkování vám přibude odpovídající počet záznamů.

Pokud již v seznamu očkování nějaké záznamy máte, zůstanou nedotčené. Program kontroluje ID Dokladu a záznamy, které již v seznamu máte znovu nenačítá.

9. Odstranit záznam o očkování z programu a ze SÚKLu

Z programu můžete odstranit jakýkoliv záznam o očkování. Smazat záznam můžete na záložce Očkování tlačítkem Smazat.

Záznam bez ID Dokladu, tedy záznam, který nebyl odeslán na SÚKL se po dotazu smaže.

U záznamu, který již byl odeslán na SÚKL a má tedy vyplněno ID Dokladu se nejdříve provede jeho smazání na SÚKLu. Program si vyžádá důvod rušení záznamu. Výchozí hodnotou je text "omyl". Můžete však napsat cokoliv jiného. Záznam v programu se zruší pouze v případě, že se ze SÚKLu vrátí informace, že byl záznam odstraněn.

V případě, že chcete z nějakého důvodu smazat záznam v programu, aniž byste smazali záznam na SÚKLu, pak zrušte zaškrtnutí pole Odesláno. Pak je možné záznam v programu zrušit.   

10. Provést testy spojení se SÚKLem a porovnání verzí

Na záložce Očkování je k dispozici tlačítko Servis, které umožňuje provést několik testů. 

 • Test komunikace bez elektronického podpisu:
  Výsledkem je hlášení správnosti základní komunikace se SÚKLem bez použití elektronického podpisu. 
 • Test komunikace s elektronickým podpisem:
  Výsledkem je hlášení o správnosti kompletní komunikace se SÚKLem včetně použití elektronického podpisu. Pokud tento test prochází, lze odesílat záznamy o očkování.
 • Informace o verzích:
  Výsledkem je hlášení jako na následujícím obrázku:

  Toto hlášení říká, že program EcceHomo i server SÚKLu používají stejnou verzi rozhraní. V této ukázce jde o verzi 202201A. Verze informačního systému eReceptu je uvedena jen pro servisní účely.

11. Pracovat s číselníkem šarží

Šarže je povinný údaj, bez kterého nelze záznam o očkování odeslat. Samozřejmě asi nejčastější způsob je šarži opsat z balení. Můžete se ale splést při opisování. Existuje ale možnost si šarži předem zkontrolovat v číselníku šarží. 

Pokud je číselník prázdný, nebo jej chcete aktualizovat, stačí stisknout tlačítko Stažení. Číselník propuštěných šarží SÚKL aktualizuje několikrát denně a udržuje ho stále aktuální.

Stačí zadat dva tři první znaky šarže a počet šarží se zúží na přijatelné množství tak, abyste lehce našli tu z vašeho balení. Dvojklikem myši či klávesou Enter šarži převezmete do záznamu o očkování. Tímto postupem se vyhnete nepřijetí záznamu o očkování na straně SÚKLu, kde je zadaná šarže striktně kontrolována na aktuální seznam šarží.