Číselník Pracoviště

Seznam pracovišť

Číselník Pracoviště obsahuje seznam pracovišť v rámci zdravotnického zařízení (viz číselník IČZ). Při prvním spuštění programu se automaticky vytvoří pracoviště č. 1, protože alespoň jedno pracoviště je nezbytné pro správný chod programu. Následující obrázek ukazuje číselník Pracoviště se třemi zadanými pracovišti:

Poznámka pro uživatele programu Ordinace: Pojem "Pracoviště" v programu EcceHomo nahrazuje pojem "Lékař" z programu Ordinace.

Jedno pracoviště

Upravovat nastavení jednoho pracoviště lze po přepnutí do detailu, viz následující obrázek:

Jednotlivá pole mají následující význam:

  • Číslo pracoviště: Identifikátor pracoviště. Toto číslo se zadává do návštěv a do vykazování výkonů a ZULP pro zdravotní pojišťovny. Je vhodné tato čísla neměnit. Rovněž při vykazování zdravotním pojišťovnám se pro každé pracoviště a pacienta vytváří nový doklad.
  • Název: Vnitřní označení pracoviště používané pouze v rámci programu.
  • Typ pracoviště: Vyberte jednu z nabízených možností. Typ Ambulance vyberte pro jakékoliv ambulantní pracoviště vyjma stomatologické ambulance, pro kterou vyberte Stomatologická ambulance. Pro lůžková pracoviště slouží volba Lůžkové oddělení což je využitelné pouze s hospitalizačním modulem.
  • Jmenovka pracoviště: Označení pracoviště tak, jak má být prezentováno směrem ven. Jmenovka pracoviště se uvádí v hlavičkách některých tiskových sestav. Většinou se zadává úplné jméno lékaře včetně titulu, nebo jiný zavedený název např.: "Ortopedická ambulance".
  • Odbornost: základní odbornost pracoviště. Toto číslo odbornosti se uvádí v hlavičkách všech dokladů vykazovaných dávek.
  • IČZ: Identifikační číslo zdravotnického zařízení (to je to s „000“ na konci). Údaj se vybírá z číselníku IČZ. IČZ se používá pro výpočet limitů.
  • IČP: Identifikační číslo pracoviště (to je to, které nemá „000“ na konci). IČP se vkládá do hlavičky každého dokladu dávky, který předkládá toto pracoviště, je tedy nutné jej vyplnit. Pozor, IČP se od IČZ může lišit pouze v posledních třech číslicích. V opačném případě se chyba projeví při tvorbě dávek.
  • IČO: Identifikační číslo organizace, které se používá ve fakturách a také je klíčové pro modul eNeschopenky.
  • Variabilní symbol: Pro případ rozlišení pracoviště variabilním symbolem, pokud toto rozlišení je součástí smlouvy s pojišťovnou. Zřejmě se již nevyužívá.

Záložky povolených výkonů, ZULP a diagnóz

Tyto seznamy obsahují výkony a ZULP povolené pro toto pracoviště. Výběr se provádí z příslušného číselníku zdravotnického zařízení (ZZ), proto je nutné nejdříve naplnit příslušný číselník ZZ. Nejjednodušší cestou je v číselníku VZP (léky, IVLP, ZP či Stomatologické výrobky) vyhledat položku, kterou chcete vložit a stisknout tlačítko Do ZZ. Toto tlačítko vloží položku do číselníku ZZ a zároveň ji povolí na všech pracovištích.

Záložka Diagnózy se v současné době používá pouze v hospitalizačním modulu. V ambulantním modulu se vždy pracuje s úplným seznamem diagnóz (viz číselník VZP Diagnózy).